transport, prevoz hlodov, hlodovina, les, zadruga, KZ, odkup, prodaja, žaga

transport, prevoz hlodov, hlodovina, les, zadruga, KZ, odkup, prodaja, žaga