VIDEO NADZOR

29. člen
Za potrebe varovanja ljudi ali premoženja, z namenom, da se prepreči škoda ali ugotovijo okoliščine nastanka škode se na območju, kjer delodajalec opravlja svojo dejavnost izvaja video nadzor in sicer:
TPC Šoštanj
TPC Saša
Kmetijska trgovina Šmartno ob Paki
Kmetijska trgovina Velenje
Kmetijska trgovina Luče
Skladišče »Paška vas«
Kadar se video nadzor snema so na posnetkih poleg slike razvidni tudi datum in čas.

30. člen
O izvajanju video nadzora so obveščeni vsi zaposleni.
Ostale osebe, ki vstopijo na območje video nadzora, so o tej obliki nadzora obveščene z obvestilom, na katerem je z dobro vidnimi črkami napisano »VIDEO NADZOR«. Obvestilo vsebuje tudi podatke o pravni osebi, ki izvaja video nadzor in telefonsko številko za informacije.

31. člen
Prenos videosignala od kamere sistema do upravljalne točke sistema je izveden tako, da nepooblaščenim preprečujejo gledanje, prilaščanje ali motenje tega signala.

32. člen
Delodajalec določi delavca, ki je odgovoren za upravljanje sistema, za ravnanje z mediji in za vodenje dnevnika. Pooblaščeni delavec mora s sistemom in nosilci posnetkov ravnati skrbno in v skladu s tehničnimi navodili.
Oprema s katero se spremlja dogajanje na nadzorovanem območju in snema video nadzor se nahaja v posebni sobi.

33. člen
Pooblaščeni delavec je dolžan voditi razvid sistema video nadzora, ki ga sestavljajo naslednji podatki: datum namestitve, izvajalec namestitve, vrsta sistema in njegove osnovne tehnične značilnosti ter zaznamki o vzdrževalnih posegih in nadzorih.

34. člen
Delavec, pooblaščen za upravljanje s sistemom lahko neposredno (»v živo«) spremlja video nadzorovano območje oz. dogajanje na tem območju. Kadar se video nadzor snema. (videosnemanje), lahko, če je to potrebno zaradi varovanja ljudi ali premoženja, da se prepreči škoda ali ugotovijo okoliščine nastanka škode oziroma v drugih utemeljenih primerih odredi pregled posnetka vezanega na določeno časovno obdobje oziroma dogodek. V primeru, da gre za sum kaznivega dejanja se lahko napravi kopija posnetka.
Pregled posnetka oziroma izdelava kopije posnetka se zabeleži v dnevnik.

35. člen
Posnetki sistema se shranjujejo na disku in presnemujejo.
V kolikor se pojavi sum storitve hujše kršitve pogodbenih ali drugih obveznosti iz delovnega razmerja ali kaznivega dejanja, se lahko izdela kopija posnetka, ki bi lahko pomagal razjasniti okoliščine. Kopija posnetka se lahko hrani mesec dni oziroma ves čas, ko poteka postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi ali postopek pred organi pregona (preiskovalna dejanja, kazenski postopek,…).

36. člen
Tehnični nadzor nad delovanjem sistema izvaja zunanja institucija. Zunanja institucija delovanje sistema preveri enkrat letno oziroma po potrebi. O preveritvi sestavi zapisnik, katerega kopijo posreduje delodajalcu.

Pooblaščeni delavec mora skrbeti, da se v primeru servisiranja, popravila, spreminjanja ali dopolnjevanja sistema ob morebitnem kopiranju osebnih podatkov, po prenehanju potrebe po kopiji, kopija uniči. V času namestitvenih ali vzdrževalnih del, mora biti ves čas prisoten in nadzirati, da ne pride do nedopustnega ravnanja z osebnimi podatki.